Zapowiedzi

CALL FOR PAPERS. Konferencja naukowa „Polowanie na szpiegów! Kontrwywiad typu sowieckiego w Polsce i na świecie” – Kraków, 22–23 maja 2025

Termin przyjmowania zgłoszeń – 31 marca 2025 r.

W Związku Sowieckim i innych krajach zależnych od Moskwy rozbudowane piony kontrwywiadu „cywilnego” i wojskowego stanowiły kluczowy element systemów „bezpieczeństwa publicznego” budowanych według wzorców sowieckich, wypracowanych po roku 1917 w ramach WCzK, GPU, GUGB, NKWD czy Smiersz. Nieustanne „polowanie na szpiegów” służyło nie tylko przeciwdziałaniu penetracji ze strony obcych wywiadów, ale zastraszaniu i kontroli własnych społeczeństw.

Organizatorów konferencji interesują wszystkie aspekty działalności służb kontrwywiadu w Polsce (PRL) i innych krajach, które wykorzystywały sowieckie wzorce przy organizacji swoich aparatów represji, zarówno tych wchodzących w skład Układu Warszawskiego, jak i pozaeuropejskich. Zachęcamy szczególnie do zgłaszania propozycji referatów na temat:

 • metodologii i stanu badań nad kontrwywiadem typu sowieckiego (w jego odmianach „cywilnej” i wojskowej);
 • postrzegania kontrwywiadu typu sowieckiego w służbach zachodnich i międzynarodowej literaturze przedmiotu;
 • genezy i specyfiki kontrwywiadu typu sowieckiego (bolszewickiego);
 • struktur aparatu kontrwywiadowczego i jego wewnętrznej organizacji;
 • transformowania rozwiązań sowieckich do struktur kontrwywiadowczych państw bloku wschodniego (łącznie z kwestią sowieckich doradców);
 • specyfiki narodowej w działaniach i organizacji pracy kontrwywiadowczej w poszczególnych krajach bloku sowieckiego (ewentualnych różnic w stosunku do sowieckiego wzorca);
 • metod pracy kontrwywiadu (kombinacje operacyjne, prowokacja, obserwacja, penetracja obcych placówek dyplomatycznych itd.);
 • polityki kadrowej i metod szkolenia funkcjonariuszy kontrwywiadu;
 • współpracy pomiędzy różnymi strukturami i organami aparatu bezpieczeństwa w zakresie kontrwywiadu, w tym również współpracy międzynarodowej;
 • wykorzystania kontrwywiadu jako narzędzia represji w stosunku do realnych i wyobrażonych przeciwników systemu komunistycznego i do zwalczania opozycji demokratycznej i emigracji politycznej;
 • wykorzystania pracy kontrwywiadu w propagandzie państwowej i do celów „profilaktycznych” (zastraszania społeczeństwa);
 • studium przypadków prezentujących szersze zjawiska typowe dla kontrwywiadu typu sowieckiego na przykładzie biografii funkcjonariuszy, agentów (tajnych współpracowników) czy opisu konkretnych operacji kontrwywiadowczych;
 • wykorzystania wzorców i metod typowych dla sowieckiego kontrwywiadu we współczesnych służbach specjalnych.

W założeniu organizatorów, zgłoszenie wystąpienia na konferencji jest równoznaczne z deklaracją złożenia przed dniem rozpoczęcia konferencji tekstu o charakterze naukowym w celu publikacji na łamach czasopisma Instytutu Pamięci Narodowej „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” (40 punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki RP). Po wprowadzeniu przez autora zmian wynikających z dyskusji w trakcie konferencji, zgłoszone teksty zostaną następnie poddane procedurze recenzyjnej.

Językami konferencji będą polski i angielski (dopuszczone jest przesłanie tekstu do publikacji w jednym z tych języków bez fizycznej obecności na konferencji, względnie obecność zdalna).
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorzy nie gwarantują tłumaczenia symultanicznego.

 • Zgłoszenia i wszelkie inne pytania związane z konferencją należy kierować do: dr Elżbiety Pietrzyk-Dąbrowskiej, e-mail: elzbieta.pietrzyk@ipn.gov.pl, tel. 666 010 616
 • Termin zgłaszania propozycji (deadline) to 31 marca 2025 r. Organizatorzy powiadomią o przyjęciu zgłoszenia do 15 kwietnia 2025 r.

Trwa zbieranie artykułów do nr 24 (2026)

Serdecznie zapraszamy badaczy do przesyłania na adres redakcji artykułów opisujących różne aspekty funkcjonowania aparatu represji w Polsce Ludowej i krajach bloku wschodniego.

Czekamy m.in. na artykuły biograficzne funkcjonariuszy aparatu represji, edycje źródeł, artykuły opisujące stan badań nad służbami bezpieczeństwa w Polsce i krajach bloku wschodniego oraz recenzje publikacji poświęconych temu zagadnieniu. W dziale Varia opublikujemy interesujące syntezy, analizy i studia przypadków. Zgodnie z aktualnie obowiązującą punktacją Ministerstwa Edukacji i Nauki za publikację w naszym czasopiśmie przyznawane jest 40 pkt.

Adres redakcji: redakcja.arwpl@ipn.gov.pl


 Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
40 w wykazie z 2024 r.
(40 w wykazie z 2021 r., 70 w wykazie z 2023 r.) 


Dziedziny: nauki humanistyczne
Dyscyplinyhistoria, nauki o bezpieczeństwie,
nauki o polityce i administracji


Redaktor naczelny: dr hab. Filip Musiał 

Zespół redakcyjny


Licencja CC BY-NC-ND