Pokaż Nr 21 (2023)

Nr 21 (2023)

ISSN:
1733-6996

Dział: Artykuły i studia

Koegzystencja – nadzór – rywalizacja. Aparat bezpieczeństwa wobec kadr zarządzających gospodarką w pierwszych trzech dekadach Polski Ludowej

Robert Klementowski

https://orcid.org/0000-0002-0354-8296

Uniwersytet Wrocławski

Robert Klementowski (ur. 1971) – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk, antropolog, literaturoznawca. W ramach zainteresowań badawczych zajmuje się dziejami utopii, atomistyki, służb specjalnych, pamięci zbiorowej. Autor i redaktor wielu publikacji, w tym m.in.: Modelowe boksowanie ze światem. Polska literatura fantastyczna przełomu lat 70. i 80. (2003), W cieniu sudeckiego uranu. Kopalnictwo uranu w Polsce 1948–1973 (2010), Zgorzelecka bezpieka 1945–1990 (2014), Aparat bezpieczeństwa w perspektywie antropologii organizacji i antropologii władzy (2020).

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989, Nr 21 (2023), strony: 225-254

Data publikacji: 2024-01-10

https://doi.org/10.48261/arprl232108

Abstrakt

Tematem artykułu są relacje między funkcjonariuszami cywilnych służb specjalnych a kadrami zarządzającymi podmiotami gospodarczymi w trzech pierwszych dekadach PRL. Omawiając zadania aparatu bezpieczeństwa realizowane w przedsiębiorstwach i różnych instytucjach zajmujących się obsługą gospodarki, autor ukazuje kontekst tytułowych relacji – przekształcenia systemowe w Polsce po II wojnie światowej: kształtowanie się ustroju totalitarnego i fiasko tego projektu, a następnie budowanie zrębów systemu autorytarnego ze wszelkimi tego konsekwencjami dla funkcjonowania osób związanych zarówno z gospodarką, jak i służbami specjalnymi.


Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu (AIPN Wr).

Bäcker R., Totalitaryzm w Polsce lat 1948–1956, „Czasy Nowożytne” 1999, t. 6.

Bałtowski M., Gospodarka socjalistyczna w Polsce, Warszawa 2009.

Bankowicz M., Autorytaryzm i totalitaryzm – analiza porównawcza [w:] Totalitaryzmy XX wieku, red. W. Kozub-Ciembroniewicz, H. Kowalska-Stus, B. Szlachta, M. Kiwior-Filo, Kraków 2010.

Besançon A., Anatomia widma. Ekonomia polityczna realnego socjalizmu, Warszawa 1991.

Bosiacki A., Podstawowe instytucje systemu prawa państw totalitarnych. Zarys typologii, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2011, t. 87, nr 3368.

Djilas M., Nowa klasa wyzyskiwaczy, Paryż 1957 („Biblioteka »Kultury«”, t. 27).

Dubel L., Koncepcja totalitaryzmu w ujęciu Aleksandra Hertza, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, t. 25, z. 3.

Fraenkel E., The Dual State. A Contribution to the Theory of Dictatorship, New York 1941.

Friedrich C.J., Brzeziński Z.K., Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Cambridge, MA, 1956.

Kersten K., O użyteczności konceptu totalitaryzmu w badaniach historii PRL [w:] Czy PRL była państwem totalitarnym? Stenogram konwersatorium z dn. 19 XII 1990 r., red. A. Paczkowski, Warszawa 1991.

Klementowski R., Działalność organów bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku w zakresie zabezpieczania gospodarki w latach 1945–1956 [w:] Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1945–1956. Z badań nad organizacją i działalnością aparatu bezpieczeństwa, red. R. Klementowski, K. Szwagrzyk, Wrocław 2012.

Kochanowski J., Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, Warszawa 2010.

Koryś P., Tymiński M., Patologie życia gospodarczego w postkomunistycznej Polsce: dziedzictwo komunizmu? [w:] Między zacofaniem a modernizacją. Społeczno-gospodarcze problemy ziem polskich na przestrzeni wieków, red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław 2009.

Krawczyk R., Wielka przemiana. Upadek i odrodzenie polskiej gospodarki, Warszawa 1990.

Linz J.J., Totalitaryzm i autorytaryzm [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, wybór i oprac. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.

Mażewski L., Posttotalitarny autorytaryzm PRL 1956–1989, Warszawa – Bielsko-Biała 2010.

Modernizacja czy pozorna modernizacja. Społeczno-ekonomiczny bilans PRL 1944–1989, red. J. Chumiński, Wrocław 2010.

Narojek W., Perspektywy pluralizmu w upaństwowionym społeczeństwie, Warszawa 1994.

Neumann F., Behemoth, New York 1942.

Skrzydło W., Z problematyki zmian w ustroju Polski Ludowej [w:] PRL, czyli Polska w drugiej połowie XX wieku, Lublin 2013.

Sobczak M., Przesłanki społeczno-polityczne i ekonomiczne sprzyjające powstaniu i trwaniu PRL [w:] Gospodarka i społeczeństwo w czasach PRL-u (1944–1989), red. E. Kościk, T. Głowiński, Wrocław 2007.

Talmon J.L., Źródła demokracji totalitarnej, Kraków 2015.

Wicenty D., Zgniłe jabłka, zepsute skrzynki i złe powietrze. Dysfunkcje w Służbie Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, Gdańsk–Warszawa 2018.

Wielomski A., Istota totalitaryzmu. Wokół teorii Zbigniewa Brzezińskiego i Carla Friedricha, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2021, t. 43, nr 2.

Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

Klementowski, R. (2024). Koegzystencja – nadzór – rywalizacja. Aparat bezpieczeństwa wobec kadr zarządzających gospodarką w pierwszych trzech dekadach Polski Ludowej. Aparat Represji W Polsce Ludowej 1944-1989, (21), 225–254. https://doi.org/10.48261/arprl232108

Statystyki

Liczba pobrań PDF

Download data is not yet available.

Udostępnij

              Pokaż Nr 21 (2023)

Nr 21 (2023)

ISSN:
1733-6996

Data publikacji:
2023-12-28

Dział: Artykuły i studia