Wytyczne dla autorów

 1. Wszystkie teksty należy przesłać w postaci zapisu elektronicznego na adres pocztowy lub elektroniczny redakcji: redakcja.arwpl@ipn.gov.pl
 2. Artykuły przyjmowane są w języku polskim oraz języku angielskim. Złożenie artykułu przygotowanego w innym języku należy uzgodnić z redakcją.
 3. Złożony w redakcji tekst nie powinien być wcześniej nigdzie publikowany ani zgłoszony w redakcjach innych czasopism lub monografii.
 4. Autorzy będący pracownikami IPN przygotowują swoje teksty w ramach obowiązków służbowych. Z autorami spoza Instytutu, proponującymi do publikacji teksty niezamówione przez IPN, Wydawnictwo IPN zawrze nieodpłatne umowy.
 5. Złożony artykuł jest poddawany ocenie i recenzji – szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dziale „Procedura recenzyjna” na stronie czasopisma.
 6. Tekst powinien liczyć nie więcej niż 80 tys. znaków typograficznych, wliczając w to spacje. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w tekście skrótów (w porozumieniu z autorem) oraz dostosowywania odsyłaczy źródłowych do jednolitego formatu stosowanego w całym czasopiśmie.
 7. Do tekstu należy dołączyć:
  a. noty o autorze/autorach wraz z ich aktualną afiliacją akademicką, napisane w języku polskim i angielskim (max. 500 znaków). Należy w nich podać następujące informacje: rok urodzenia, zawód, tytuł naukowy, podstawowe miejsce pracy, zainteresowania badawcze, najważniejsze publikacje, aktualny adres e-mail, identyfikator(y) akademicki(e) używany (używane) przez autora (autorów) (ORCID, Scopus ID, Researcher ID, itd.);
  b. tytuł tekstu w języku angielskim;
  c. abstrakt (streszczenie) w języku polskim i angielskim (max. 1000-1500 znaków, wraz ze spacjami);
  d. słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (między 5 a 10), oddzielone przecinkami. Każde ze słów kluczowych powinno występować w streszczeniu. Redakcja zastrzega sobie możliwość skorygowania lub uzupełnienia zaproponowanych przez autora/autorów zapisów.
  e. bibliografię stanowiącą spis wszystkich przywołanych w tekście źródeł archiwalnych (nazwy archiwów, ewentualnie nazwy zespołów archiwalnych), opracowań, publikacji, wspomnień, relacji, źródeł internetowych, etc. Zapisy bibliograficzne publikacji w języku polskim powinny mieć formę zgodną z wytycznymi dokumentu „Instrukcja wydawnicza. Procedura opracowania publikacji Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”, stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2/24 Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 7 II 2024 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności wydawniczej, rozdziału publikacji oraz sprzedaży publikacji, gier, materiałów edukacyjnych i popularyzatorskich w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
  f. deklarację o finansowaniu (odpowiednio), tzn. krótką informację o źródłach finansowania prac nad tekstem (numer grantu, nazwa instytucji finansującej, tytuł projektu, itd.);
  g. deklarację autorstwa (odpowiednio), tzn. krótką informację o udziale w pracy współautorów, autorstwie części tekstu, udziale asystentów badawczych, wykonujących kwerendy, itd., wreszcie o uznaniu wszelkiej innej instytucjonalnej lub osobistej pomocy wzgl. inspiracji intelektualnej (zob. polityka etyczna czasopisma).
 8. Jeżeli w tekście występują ilustracje, powinny być one przesłane w osobnych plikach graficznych (*.tif; *.eps; *.jpg) w rozdzielczości między 300 a 600 dpi. Należy również nadesłać ich opisy oraz dane o źródle pochodzenia. Autor zobowiązuje się do opracowania założeń i wytycznych materiału ikonograficznego (zdjęć, map, planów, wykresów itp.) na potrzeby wydania utworu w czasopiśmie wraz z odpowiednimi opisami. Autor przekaże Wydawcy informacje na temat praw autorskich do powyższego materiału ze wskazaniem, od jakich osób bądź instytucji Wydawca może nabyć prawa do publikacji tych materiałów. Materiały własne Autor zobowiązuje się przekazać nieodpłatnie do publikacji i oświadcza, że posiada do nich autorskie prawa majątkowe lub wskaże od jakich osób bądź instytucji Wydawca może nabyć prawa do publikacji tych materiałów. Podstawą stylu obowiązującego w publikacjach wydawanych w języku angielskim jest The Chicago Manual of Style.
 9. Publikowane teksty powinny zostać przygotowane zgodnie z wymogami edytorskimi redakcji czasopisma „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”. Są one zgodne z zasadami zawartymi w dokumencie: „Instrukcja wydawnicza. Procedura opracowania publikacji Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”, stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2/24 Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 7 II 2024 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności wydawniczej, rozdziału publikacji oraz sprzedaży publikacji, gier, materiałów edukacyjnych i popularyzatorskich w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Instrukcja wydawnicza. Procedura opracowania publikacji Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu


Zasady przygotowywania maszynopisu – wymogi edytorskie redakcji (wersja pdf)

 

Wszystkie teksty przesyłane do redakcji czasopisma „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” powinny być opracowane według przyjętych zasad edytorskich:

 1. Czcionka: Times New Roman, 12 pkt.
 2. Odstępy między wierszami: 1,5 wiersza.
 3. Tekst obustronnie wyjustowany.
 4. Wcięcia akapitowe: standardowe.
 5. Tytuły i podtytuły: czcionka Times New Roman, 12 pkt., pogrubiona.
 6. Marginesy: standardowe (2,5 cm z każdej strony).
 7. Cytaty ze źródeł i literatury przedmiotu oraz tytuły wystaw, konferencji, sesji naukowych, konkursów podawane w cudzysłowie.
 8. Tytuły prac naukowych utworów literackich, muzycznych, dramatycznych, obrazów wyróżnione kursywą.
 9. Nazwy ustaw podawane bez cudzysłowu.
 10. W tekstach stosuje są skróty: np., itp., m.in., rkps, mps, etc., r. (rok), w. (wiek) oraz inne przyjęte w historycznych opracowaniach specjalistycznych, jednak z wyjaśnieniem ich znaczenia.
 11. W tekście stosuje się zapis daty wg wzoru: 1 września 1939 r. W przypisach miesiąc podawany jest cyfrą rzymską wg wzoru: 1 IX 1939 r.; w przypadku, gdy podawany jest miesiąc i rok (bez daty dziennej) miesiąc podawany jest słownie np. wrzesień 1939 r.
 12. Odsyłacze do przypisów powinny być umieszczone w tekście przed znakami interpunkcyjnymi, tj. kropką kończącą zdanie (za wyjątkiem zdania, gdy kończy go skrót r. (rok) lub podobny) lub przecinkiem, średnikiem wewnątrz zdania (za wyjątkiem, gdy są umieszczone między słowami, których nie oddziela znak interpunkcyjny).
 13. Bibliografia i przypisy powinny mieć formę zgodną z wytycznymi dokumentu „Instrukcja wydawnicza. Procedura opracowania publikacji Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”, stanowiącym załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2/24 Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 7 II 2024 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności wydawniczej, rozdziału publikacji oraz sprzedaży publikacji, gier, materiałów edukacyjnych i popularyzatorskich w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:
  a. przypis archiwalny: nazwa archiwum, nazwa zespołu, sygnatura, ewentualnie tom (numer zespołu, wiązki, teczki), tytuł dokumentu stanowiący jego regest, data, numery karty lub kart;
  b. druki zwarte: inicjał imienia, nazwisko autora, po przecinku (kursywą) tytuł, po przecinku ewentualnie tom, po przecinku miejsce i rok wydania, po przecinku strony; w przypadku publikacji w wydawnictwie zbiorowym: po tytule publikacji należy użyć [w:] następnie tytuł pracy zbiorowej;
  c. artykuły w czasopismach: inicjał imienia, nazwisko autora, po przecinku tytuł (kursywą), po przecinku tytuł czasopisma w cudzysłowie, dalej – bez przecinka – rok wydania, po przecinku tom (zeszyt, numer, część), po przecinku strony lub stron. W opisach należy stosować cyfry arabskie.
  Podstawą stylu zapisu przypisów i bibliografii obowiązującego w publikacjach wydawanych w języku angielskim jest The Chicago Manual of Style.
 14. W przypisach stosowane są skróty: ibidem, idem (eadem, iidem), zapisywane kursywą.
 15. Edycja dokumentów źródłowych powinna być opracowana według wzoru:
  a. nagłówek dokumentu powinien składać się z daty powstania dokumentu, miejsca powstania dokumentu oraz – po myślniku – regestu dokumentu (data powstania dokumentu ma następujący zapis: rok, miesiąc, dzień, a brakujące elementy daty należy uzupełnić w nawiasie kwadratowym);
  b. przypisy tekstowe (oznaczone literami) powinny odnosić się do formy (układ tekstu, dopiski, przekreślenia, itp.) dokumentu, a przypisy rzeczowe (oznaczone cyframi) do jego merytorycznej treści;
  c. należy uwspółcześnić ortografię i interpunkcję tekstu;
  d. należy ujednolicić zapis daty według wzoru: 1 IX 1939, nie zmieniamy na liczbę rzymską nazw miesięcy pisanych słownie;
  e. wszelkie wyróżnienia w oryginalnym tekście dokumentu, dokonane przez jego twórcę (podkreślenia; WERSALIKI, spacjowanie) należy zapisać za pomocą czcionki wytłuszczonej,
  f. nawiasy ukośne // należy zamienić na nawiasy półokrągłe ();
  g. skróty słownikowe należy pozostawić bez rozwinięcia;
  h. skróty niekonwencjonalne należy rozwinąć w nawiasach kwadratowych antykwą;
  i. inicjały imion występujące przy nazwiskach należy rozwinąć w nawiasach kwadratowych antykwą;
  j. opuszczenia pochodzące od wydawcy należy zaznaczyć trzema kropkami nawiasie kwadratowym.
 16. W recenzji ponad tekstem należy umieścić kolejno: imię (w formie rozwiniętej) i nazwisko autora recenzowanej pracy, jej tytuł i ewentualnie podtytuł (według strony tytułowej). Jeżeli recenzja dotyczy pracy zbiorowej, wówczas po tytule należy podać imię i nazwisko redaktora, następnie – w przypadku pracy wielotomowej – liczbę tomów lub części (np. t. 12) cyframi arabskimi, następnie: nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania oraz liczbę stron. Imię i nazwisko autora recenzji należy umieścić na końcu tekstu z prawej strony.
 17. W przypadku gdy przesłany tekst nie spełniałby podanych wyżej wymogów edytorskich, redakcja zastrzega sobie prawo do zwrócenia tekstu autorowi, w celu jego przeredagowania lub uzupełnienia według przyjętych zasad.


Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
40 w wykazie z 2024 r.
(40 w wykazie z 2021 r., 70 w wykazie z 2023 r.) 


Dziedziny: nauki humanistyczne
Dyscyplinyhistoria, nauki o bezpieczeństwie,
nauki o polityce i administracji


Redaktor naczelny: dr hab. Filip Musiał 

Zespół redakcyjny


Licencja CC BY-NC-ND