O czasopiśmie

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” to rocznik naukowy, którego głównym celem jest pogłębienie oraz upowszechnienie prac badawczych dotyczących aparatu represji w Polsce Ludowej: Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wojskowych i granicznych służb specjalnych, służb więziennych, Milicji Obywatelskiej, sądownictwa i prokuratury, jednostek paramilitarnych oraz organów bezpieczeństwa innych krajów bloku wschodniego.

Czasopismo jest periodykiem historycznym, skierowanym do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych podejmujących w swych badaniach wyżej wymienione obszary tematyczne.

W czasopiśmie publikowane są: oryginalne artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, artykuły recenzyjne (recenzje naukowe), recenzje, dokumenty źródłowe i biogramy.

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” jest indeksowany w bazach czasopism naukowych:
BazHum, Biblioteka Nauki, ERIH PLUS, Index Copernicus International i Polska Bibliografia Naukowa.


Polityka otwartego dostępu

Prawa autorskie do zawartości czasopisma należą do Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Artykuły są publikowane w internecie w wolnym dostępnie na licencji Creative Commons CC-BY-NC-ND.

Elektroniczne wersje artykułów są publikowane w internecie gdy odpowiednie pliki będą w dyspozycji redakcji, jednakże nie wcześniej jak po zamknięciu zawartości numeru.


Polityka repozytoryjna

Redakcja czasopisma przechowuje złożone i opracowywane teksty we własnym repozytorium dokumentacyjnym dostępnym do celów redakcyjnych i wyłącznie dla zespołu redakcyjnego.

Artykuły opublikowane są przechowywane i umieszczane jako oddzielne rekordy na stronie internetowej czasopisma: https://czasopisma.ipn.gov.pl/index.php/arpl/issue/archive i we współpracujących repozytoriach ERIH PLUS, Index Copernicus International, BazHum, Biblioteka Nauki i Polska Bibliografia Naukowa.

Redakcja zezwala autorom na użycie ostatecznej opublikowanej wersji artykułu (pliku PDF) w celu archiwizacji we własnym repozytorium (osobistej stronie internetowej autora, akademickiej stronie internetowej, na profilach w platformach akademickich jak np. Academia lub Research Gate) lub / i zarchiwizowania w repozytorium instytucjonalnym (na serwerze non-profit). Opis bibliograficzny publikacji, link do strony wydawcy lub identyfikator DOI winien być ujęty w opisie artykułu.Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
40 w wykazie z 2024 r.
(40 w wykazie z 2021 r., 70 w wykazie z 2023 r.) 


Dziedziny: nauki humanistyczne
Dyscyplinyhistoria, nauki o bezpieczeństwie,
nauki o polityce i administracji


Redaktor naczelny: dr hab. Filip Musiał 

Zespół redakcyjny


Licencja CC BY-NC-ND