Pokaż Nr 21 (2023)

Nr 21 (2023)

ISSN:
1733-6996

Dział: Artykuły i studia porównawcze

Zarys historii organizacyjnej wywiadu w strukturze aparatu bezpieczeństwa na Węgrzech 1945–1990

Eszter Tóth

https://orcid.org/0009-0005-5552-1473

Archiwa Historyczne Służb Bezpieczeństwa Państwowego (ÁBTL)

Eszter Tóth – historyk, archiwistka, absolwentka Uniwersytetu im. Eötvösa Lóránda w Budapeszcie. W latach 1996–1998 pracowała jako archiwistka w Węgierskim Archiwum Narodowym. Od 2018 r. zajmuje stanowisko zastępcy dyrektora generalnego węgierskich Archiwów Historycznych Służb Bezpieczeństwa Państwowego (ÁBTL). Przed objęciem obecnego stanowiska była kierownikiem Wydziału Zarządzania Dokumentacją i Konserwacji, odpowiadała za stworzenie systemu archiwalnego, koordynację programu historii mówionej i gromadzenie dokumentów prywatnych. Jej główne obszary badawcze to historia organizacyjna organów bezpieczeństwa państwa oraz historia powojennego internowania na Węgrzech.

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989, Nr 21 (2023), strony: 285-352

Data publikacji: 2024-01-10

https://doi.org/10.48261/arprl232110

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione przekształcenia organizacyjne struktury węgierskiego wywiadu. Bezpośrednio po II wojnie światowej w ramach organów bezpieczeństwa tego państwa nie istniała samodzielna jednostka zajmująca się prowadzeniem działalności wywiadowczej, dopiero w 1947 r. w ramach Sekcji II Wydziału Bezpieczeństwa Państwowego Węgierskiej Policji Państwowej zainicjowano prowadzenie kontrwywiadu zaczepnego i pracę poza granicami kraju. Następnie w ramach utworzonego w 1948 r. Urzędu Ochrony Państwa (Államvédelmi Hatóság – ÁVH), podporządkowanego bezpośrednio Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (Belügyminisztérium – BM), za prowadzenie wywiadu odpowiadała Sekcja V Wydziału B. Po usamodzielnieniu się ÁVH realizację tego zadania kontynuował Wydział I/5, działający w ramach Departamentu I. Już we wrześniu 1950 r. komórka ta została wyodrębniona i funkcjonowała odtąd jako samodzielna jednostka organizacyjna pod nazwą Wydział X/3 ÁVH. Kolejna zmiana nastąpiła we wrześniu 1951 r., wtedy na bazie tej jednostki został utworzony Departament VIII ÁVH. Kiedy latem 1953 r. ÁVH połączono z resortem spraw wewnętrznych, dotychczasowy Departament VIII stał się Wydziałem II MSW. Wywiad funkcjonował pod tą nazwą do października 1955 r., gdy przemianowano go na Departament II. W tym czasie był on podporządkowany Zarządowi I MSW. W czasie przeprowadzonej w 1957 r. reorganizacji resortu za prowadzenie wywiadu odpowiadał początkowo Wydział III Departamentu (II) Śledztw Politycznych MSW, który już na początku 1958 r. przemianowano na Wydział II/3. Ostatnia duża zmiana miała miejsce w sierpniu 1962 r., gdy nastąpiła duża reforma organów bezpieczeństwa. Od tego momentu istniał Departament Główny III/I MSW (Belügyminisztérium III/I. Csoportfőnökség – BM III/I). Jednostka ta zajmowała się prowadzeniem działalności wywiadowczej do 1990 r., po czym zastąpiło ją nowo utworzone Biuro Informacyjne.


Archiwa Historyczne Służb Bezpieczeństwa Państwowego (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, ÁBTL).

Archiwum Historii Wojskowości (Hadtörténelmi Levéltár és Irattár, HL). Węgierskie Archiwa Krajowe (Magyar Országos Levéltár, MOL).

Baráth M., A politikai rendőrség újjászervezése 1956 után [Reorganizacja policji politycznej po 1956 r.], „Történelmi Szemle” 2008, t. 50, nr 4.

Boreczky B., Az Államvédelmi Hatóság szervezete, 1950–1953 [Organizacja Zarządu Obrony Państwa 1950–1953 [w:] Trezor 1. A Történeti Hivatal évkönyve 1999 [Trezor 1. Rocznik Urzędu Historycznego 1999], red. G. Gyarmati, Budapest 1999.

Cseh G.B., A magyarországi állambiztonsági szervezetek intézménytörténeti vázlata, 1945–1990 [Zarys instytucjonalnej historii węgierskich państwowych organizacji bezpieczeństwa, 1945–1990] [w:] Trezor 1. A Történeti Hivatal évkönyve 1999 [Trezor 1. Rocznik Urzędu Historycznego 1999], red. G. Gyarmati, Budapest 1999.

Cserényi-Zsitnyányi I., Az Államvédelmi Hatóság szervezeti változásai (1950–1953) [Zmiany organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa (1950–1953)],„Betekintő” 2009, nr 2, http://www.betekinto.hu/2009_2_cserenyi_zsitnyanyi, dostęp 15 II 2010 r.

Dávid I., Karcsai S., Tardy L., Szappanos G., A magyar állami fordításügy 130 esztendeje. (1869–1949–1999) [130 lat kwestii węgierskich tłumaczeń państwowych (1869–1949–1999)], Budapest 1999.

Farkas V., Nincs mentség. Az ÁVH alezredese voltam [Żadnych wymówek. Byłem podpułkownikiem ÁVH], Budapest 1990.

Gyarmati G., Kádár János és a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága [János Kádár i Urząd Ochrony Państwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych] [w:] Trezor 1. A Történeti Hivatal évkönyve 1999 [Trezor 1. Rocznik Urzędu Historycznego 1999], red. G. Gyarmati, Budapest 1999.

Kolláth F., A hírszerzés helyzete 1956. október 23-a és 1957 júliusa közötti időben [Sytuacja wywiadu między 23 października 1956 a lipcem 1957 r.] [w:] Történeti hűséggel, politikai felelősséggel. 1. Állambiztonsági szekció. Az MSZMP Belügyminisztériumi Bizottsága elméleti tanácskozása (1982. június 16.). A Belügyminisztérium és szervei újjászervezése, a hatalom megszilárdításáért kifejtett tevékenysége [Z historyczną wiernością, polityczną odpowiedzialnością. 1. Sekcja Bezpieczeństwa Państwa. Narada Komisji MSW WSPR w kwestiach teoretycznych (16 czerwca 1982 r.). Reorganizacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i jego organów, jego działania na rzecz konsolidacji władzy], red. J. Czink, Budapest 1985

Okváth I., Jelentés a szocialista országok állambiztonsági vezetőinek titkos moszkvai tárgyalásairól 1955. március 7–12 [Raport o tajnych pertraktacjach szefów resortu bezpieczeństwa państwa krajów socjalistycznych w Moskwie 7–12 marca 1955 r.], „Hadtörténelmi Közlemények” 2001, t. 114, nr 4.

Papp I., A Politikai Nyomozó Főosztály Vizsgálati Osztályának szervezettörténete (1956–1962) [Historia organizacji Wydziału Śledczego Departamentu Śledztw Politycznych (1956–1962)], „Betekintő” 2010, nr 1, http://www.betekinto.hu/2010_1_papp, dostęp 15 II 2011 r.

Szigeti J., Egy tiszt a kémközpontból [Oficer z centrum szpiegowskiego], Budapest 1977.

Szigeti J., Kémek egymás között [Szpiedzy między sobą], Budapest 1978. Szigeti J., Pakisztán [Pakistan], Budapest 1979.

Takács T., A belső reakció elleni elhárító osztály, 1956–1962. Szervezettörténeti vázlat [Wewnętrzny wydział antyreakcyjny, 1956–1962. Zarys historii organizacji], „Betekintő” 2010, nr 3, http://www.betekinto Betekintő, 2010/3. http://www.betekinto.hu/2010_3_takacs, dostęp 15 II 2011 r.

Urbán A., A magyar állambiztonsági szolgálatok (1962–1980) [Węgierskie służby bezpieczeństwa państwa (1962–1980)], „Múltunk” 2003, nr 3.

Licencja

Prawa autorskie (c) 2023 Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

              Pokaż Nr 21 (2023)

Nr 21 (2023)

ISSN:
1733-6996

Data publikacji:
2023-12-28

Dział: Artykuły i studia porównawcze