Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
 • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
 • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
 • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.
Wytyczne dla autorów
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

Dla Autorów


 1. Na łamy czasopisma przyjmowane są artykuły z zakresu nauk humanistycznych w języku
  polskim i angielskim, a także w innych językach kongresowych. Objętość artykułu oraz
  źródła i recenzji/omówienia nie powinna przekraczać 3 arkuszy wydawniczych. Redakcja
  zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów w porozumieniu z autorem
 2. Redakcja zastrzega sobie możliwość odesłania tekstu autorowi do właściwego przygotowania
  i ponownego przepisania w wypadku, gdy będzie on odbiegać swoją zewnętrzną formą od
  powyższych zasad
 3. Teksty należy przesyłać w wersji elektronicznej, w pliku tekstowym (doc., docx, rtf.) na
  adres [podany będzie adres centrali]
 4. Każdy nadesłany materiał należy opatrzyć informacją o autorze, podając:
  - imię i nazwisko
  - tytuł i stopień naukowy
  - nazwę i adres macierzystej instytucji naukowej lub inną afiliację
  - adres do korespondencji, adres mailowy i numer telefonu.
 5. Do tekstu należy dołączyć:
  - streszczenie o objętości do 2500 znaków
  - słowa kluczowe
  - bibliografię; zasada edycji bibliografii w załączniku nr 1
  - notkę o autorze, zawierającą podstawowe informacje: rok urodzenia, zawód lub tytuł
  naukowy, miejsce pracy, zakres zainteresowań historycznych oraz najważniejsze pozycje w
  dorobku naukowym
  - wypełnione oświadczenie autorskie (zał. nr 2)
 6. Szczegóły dotyczące formatowania i edytowania tekstu są ściśle określone. Reakcja prosi o
  dostosowanie się do instrukcji wydawniczej (zał. nr 3)
 7. Zapora „ghostwriting”. Redakcja wymaga ujawnienia wkładu merytorycznego w powstanie
  publikacji z podaniem afiliacji. Ghostwriting i quest authorship są przejawem nierzetelności
  naukowej. Wszelkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem
  odpowiednich podmiotów.
 8. Do wiadomości redakcji należy podać informacje o źródłach finansowania publikacji,
  wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Wytyczne

Oświadczenie

Bibliografia

GhostwritingPunktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
20 (2024 r.) (40 - 2023 r., 20 - w wykazie z 2021 r.) 


Dziedziny: historia i archiwistyka
Dyscypliny: historia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe


Redaktor naczelny: dr hab. Grzegorz Berendt

Zespół redakcyjny


Licencja CC BY-NC-ND