Zapowiedzi

Trwa zbieranie artykułów do tomu 6 (2025)

uprzejmie informujemy, że redakcja czasopisma naukowego „Polish-Jewish Studies” rozpoczęła nabór tekstów do szóstego tomu.

W tym roku mija 80 lat od wejścia w życie dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. („o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego”). Przewodnim tematem szóstego numeru będzie problematyka negatywnych czynów dokonywanych wobec ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej oraz ich powojennego rozliczenia przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości Polski „ludowej” i innych krajów europejskich. Interesująca badawczo jest skala powojennych rozliczeń w poszczególnych krajach wraz z uwzględnieniem ich specyfiki. Chcielibyśmy pokazać jak opisywano te zagadnienia w historiografii, jak przedstawiano je w kulturze (np. literaturze, filmie) oraz jak wyglądała polityka pamięci i upamiętnienia zbrodni w kontekście porównawczym. Ważnym dopełnieniem tych problemów będą studia przypadków.

Artykuły, edycje źródeł, recenzje i sprawozdania, a także ewentualne pytania proszę kierować do redaktorów prowadzących: dr. Wojciecha Wicherta (wojciech.wichert@ipn.gov.pl) i dr. Romana Gieronia (roman.gieron@ipn.gov.pl). Materiały powinny być przygotowane zgodnie z zasadami opracowywania tekstów – stosowne informacje znajdują się na stronie internetowej: https://czasopisma.ipn.gov.pl/index.php/pjs/about/submissions.

Wewnętrzna struktura pisma oparta jest na działach: „Studia”, „Źródła”, „Recenzje/Polemiki” oraz „Kronika”. Termin nadsyłania materiałów: 30 września 2024 r. Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki
20 (2024 r.) (40 - 2023 r., 20 - w wykazie z 2021 r.) 


Dziedziny: historia i archiwistyka
Dyscypliny: historia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe


Redaktor naczelny: dr hab. Grzegorz Berendt

Zespół redakcyjny


Licencja CC BY-NC-ND