okładka

Nr 20 (2022)

ISSN:
1733-6996

Dział: Artykuły i studia: Varia

Sprawa tajnego współpracownika o pseudonimie „Lis”

Andrzej Grajewski

https://orcid.org/0000-0002-1209-4214

Tygodnik katolicki „Gość Niedzielny”

(ur. 1953), doktor nauk politycznych, historyk, redaktor tygodnika „Gość Niedzielny”. W latach 1980–1989 działacz NSZZ „Solidarność” i związkowych struktur podziemnych na Górnym Śląsku i Podbeskidziu oraz Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. W latach 1999–2006 był członkiem kolegium IPN. Autor m.in. książek Tarcza i miecz. Rosyjskie służby specjalne 1991–1998 (1998), Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją (1999); Agca nie był sam. Wokół udziału komunistycznych służb specjalnych w zamachu na Jana
Pawła II (współautor z M. Skwarą, 2015), Pontyfikat wielu zagrożeń. Jan Paweł II w świetle dokumentów sprawy „Kapella” 1979–1990 (współautor opracowania z I. Mikłaszewicz, 2021)

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989, Nr 20 (2022), strony: 523-554

Data publikacji: 2023-03-29

https://doi.org/10.48261/arprl222017

Abstrakt

Artykuł analizuje dokumentację wytworzoną w latach 1963–1990 przez organy bezpieczeństwa w trakcie operacyjnego rozpracowania ks. inf. Stanisława Tkocza, redaktora naczelnego tygodnika „Gość Niedzielny”, oraz jego domniemanej współpracy w latach 1986–1989. Przedstawia także sylwetkę kpt. Ryszarda Skokowskiego, funkcjonariusza Departamentu IV MSW, który zarejestrował ks. Tkocza jako TW ps. „Lis”. Autor stara się określić rodzaj tych kontaktów, jak również dociec motywów, które mogły skłonić ks. Tkocza do ich podjęcia. Przedstawia różne możliwości interpretacji sytuacji, która dla organów bezpieczeństwa była elementem dialogu operacyjnego, a przez przedstawicieli Kościoła była traktowana jako rozmowy polityczne, nieformalny kontakt z władzami politycznymi komunistycznego państwa


Archiwum Gościa Niedzielnego (AGN)

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN)

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy (AIPN By)

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach (AIPN Ka)

Archiwum Kurii Metropolitalnej (AKM)

Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa, wstęp i oprac. T. Ruzikowski, Warszawa 2004

Instrukcje, wytyczne, pisma Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z lat 1962–1989. Wybór dokumentów, red. A. Dziurok, F. Musiał, Kraków–Katowice 2007

Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1945–1989, wstęp, wybór dokumentów i red. A. Dziurok, Warszawa 2014

Operacja „Zorza”. Wizyta papieża Jana Pawła II w Katowicach w 1983 r. w dokumentach Służby Bezpieczeństwa, wybór i oprac. A. Badura et al., Katowice–Warszawa 2019

Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów, oprac. R. Łatka, Kraków 2012

Plany pracy Departamentu IV MSW na lata 1972–1979, wstęp P. Tomasik, wybór i oprac. M. Biełaszko et al., Warszawa 2007

Tkocz S., Jednoczyć czytelników, „Gość Niedzielny” 1993, nr 37

Tkocz S., Jednoczyć czytelników. Wybór publicystyki religijnej i społecznej redaktora naczelnego tygodnika „Gość Niedzielny” w latach 1974–2003, t. 1–2, Katowice 2008

Tkocz S., Pozostaniemy na ziemi ojców, „Gość Niedzielny” 1975, nr 48

Tkocz S., W służbie Dobrej Nowiny, „Gość Niedzielny” 1983, nr 51–52

W cieniu ołtarza. Władze partyjno-rządowe o środowiskach twórczych w Kościele (1985), wybór dokumentów i wstęp T. Krawczak, Warszawa 2016

Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich, red. A. Dziurok, Warszawa 2009

Balbus T., Stróżyna K., „Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie…” Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Henryka Gulbinowicza w latach 1970–1990, Wrocław 2008

Bułhak W., Wywiad PRL a Watykan 1962–1978, Warszawa 2019

„Dialog należy kontynuować…” Rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem z lat 1969–1985. Studium przypadku, wybór, wstęp i oprac. R. Łatka, F. Musiał, Warszawa–Kraków 2020

Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944–1990. W świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000

Grajewski A., Inwigilacja tygodnika katolickiego „Gość Niedzielny” w latach 1945–1989. Zarys problematyki [w:] Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom. Aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego, red. T. Wolsza, S. Ligarski, Warszawa 2010

Grajewski A., Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją, Poznań 1999

Grajewski A., Nie tylko redaktor. Ksiądz infułat Stanisław Tkocz, redaktor i twórca opinii publicznej, doradca biskupów, mentor elit politycznych [w:] Oni tworzyli obraz Górnego Śląska w XX wieku, red. A. Kubica, J. Mokros, Katowice–Rybnik 2017

Grajewski A., Szkic do portretu, Ks. Stanisław Tkocz (1931–2003).Menedżer Bożego słowa, wybór i oprac. A. Babuchowski, Katowice 2004

Grajewski A., Twój Gość. 85 lat „Gościa Niedzielnego” 1923–2008, Katowice 2008

Isakowicz-Zaleski T., Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej, Kraków 2007

Kadra bezpieki 1945–1990. Obsada stanowisk kierowniczych aparatu bezpieczeństwa w województwach śląskim/katowickim, bielskim i częstochowskim, wstęp i red. W. Dubiański, A. Dziuba, A. Dziurok, Katowice 2009

Komunistyczny aparat represji wobec jezuitów Prowincji Polski Południowej, red. A.P. Bieś, F. Musiał, Kraków 2014

Komunistyczny aparat represji wobec Polskiej Prowincji Dominikanów, red. M. Miławicki, M. Wenklar, Kraków 2015

Ks. Stanisław Tkocz (1931–2003). Menedżer Bożego słowa, wybór i oprac. A. Babuchowski, Katowice 2004

Kucharczak P., Ujawnić tajniaka, „Gość Niedzielny” 2006, nr 33

Lasota M., Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki, Kraków 2006

Lasota M., O raporcie sejmowej komisji poświęconym samodzielnej Grupie „D” w MSW, „Biuletyn IPN” 2003, nr 1 (24)

Małachowska E., Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach jako przestrzeń działań niezależnych inicjatyw antysystemowych w latach osiemdziesiątych XX wieku [w:] Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych w latach osiemdziesiątych XX wieku, red. K. Białecki, Warszawa–Poznań 2014

Marek Ł., Aparat bezpieczeństwa wobec kurii katowickiej w latach 1956–1970 [w:] Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce, red. A. Dziurok, Warszawa 2009

Marek Ł., „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956–1970, Katowice 2009

Marek Ł., Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej w latach 1980–1989 [w:] Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych w latach osiemdziesiątych XX wieku, red. K. Białecki, Warszawa–Poznań 2014

Musiał F., Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2007

Myszor J., Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999

Myszor J., Kościół na Górnym Śląsku. Od diecezji wrocławskiej do archidiecezji katowickiej, Katowice 2008

Niezłomni. Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły, wybór, wstęp i oprac. J. Marecki, M. Lasota, R. Szczęch, red. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2009

Niezłomni. W służbie Boga i Polski. Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Stefana Wyszyńskiego, wybór, wstęp i oprac. J. Marecki, P. Nitecki, R. Szczypta-Szczęch, red. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2014

Pawliczek J., Śp. Stanisław Tkocz, protonotariusz apostolski. Życiorys, „Wiadomości Archidiecezjalne” 2003, nr 11

Podworski J., Józef Franciszek Tkocz 1901–1969. Patriota, nauczyciel i artysta malarz, Katowice 2003

Podworski J., Życiorys [w:] Ks. Stanisław Tkocz (1931–2003). Menedżer Bożego słowa, wybór i oprac. A. Babuchowski, Katowice 2004

Polak G., Kto jest kim w Kościele, Warszawa 1999

Rozmowy z władzami PRL. Arcybiskup Dąbrowski w służbie Kościoła i narodu, t. 1: 1970–1981, [oprac. i wyd.] P. Raina, Warszawa 1995

Skworc W., Budownictwo kościołów w diecezji katowickiej w latach 1945–1989, Katowice 1996

Tracz B., Spotkania wielu. Dni i Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w miastach aglomeracji górnośląskiej w latach osiemdziesiątych XX wieku [w:] Kościół i kultura niezależna, red. B. Tracz, Katowice 2011

Trąba M., Tkocz Stanisław [w:] Leksykon Panteonu Górnośląskiego, red. A. Kłos-Skrzypczak, H. Olszar, Katowice 2020

Wielowieyski A., Dobrze zasłużył się Ojczyźnie [w:] Ks. Stanisław Tkocz (1931–2003). Menedżer Bożego słowa, wybór i oprac. A. Babuchowski, Katowice 2004

Wielowieyski A., Losowi na przekór, Warszawa 2015

Zimoń D., O człowieku, którego nie uwiodła ideologia [w:] Ks. Stanisław Tkocz (1931–2003). Menedżer Bożego słowa, wybór i oprac. A. Babuchowski, Katowice 2004

https://panteongornoslaski.pl/temat/2022/06/08/Pelna-lista-osob-upamietnionych-w-Panteonie-Gornoslaskim, dostęp 19 IX 2022 r.

okładka

Nr 20 (2022)

ISSN:
1733-6996

Data publikacji:
2022-12-27

Dział: Artykuły i studia: Varia