Pokaż Tom 42 Nr 2 (2023)

Tom 42 Nr 2 (2023)

ISSN:
1427-7476

Dział: Studia

Edukacja przeduniwersytecka w Rumuńskiej Republice Ludowej (1947–1965)

Pamięć i Sprawiedliwość, Tom 42 Nr 2 (2023), strony: 45-58

Data publikacji: 2024-04-03

https://doi.org/10.48261/pis234203

Abstrakt

Celem artykułu jest krótkie przedstawienie funkcjonowania systemu edukacji w Rumunii kierowanej przez Rumuńską Partię Komunistyczną. W opracowaniu podjęto próbę ogólnego uchwycenia struktury i funkcjonowania szkolnictwa w pierwszej fazie reżimu komunistycznego, w latach 1947–1965. Na ewolucję edukacji przeduniwersyteckiej składały się dwa odrębne okresy: 1947–1955 i 1956–1965.Pierwszy z nich charakteryzował się przyjęciem modelu sowieckiego, wprowadzonym ustawą o oświacie z 1948 r., która położyła podwaliny pod świecki system edukacji, koordynowany całkowicie przez rumuńskie władze państwowe. W drugim okresie podjęto próbę oderwania się od wzorca sowieckiego i przywrócenia rumuńskiej oświacie struktury zbliżonej do tej z okresu międzywojennego. Osiągnięcia  systemu  edukacji  tego  czasu  były  znaczne  (wybudowano  wiele  szkół,  wzrosła liczba uczniów w szkołach podstawowych i średnich, wyeliminowano analfabetyzm), ale  jego  upolitycznienie  i  kontrola  przez  reżim  komunistyczny  trwały  przez  cały omawiany okres.


Arhivele Naționale Istorice Centrale [Central National Historical Archives], fond Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice [fund Ministry of Religions and Public Instruction]

Arhivele Naționale Istorice Centrale [Central National Historical Archives], fond C.C. al P.C.R. Secția Propagandă și Agitație [fund C.C. of P.C.R. Propaganda and Agitation Section]

Direcția Județeană Prahova a Arhivelor Naționale [Prahova County Directorate of the National Archives], fond Prefectura Județului Prahova [fund Prahova County Prefecture]

Direcția Județeană Prahova a Arhivelor Naționale [The Prahova County Directorate of the National Archives], fond Sfatul Popular al Regiunii Ploiești. Secția Învățământ [the People’s Council of the Ploiesti Region fund, Education Section]

Monitorul Oficial [The Official Monitor of Romania], no. 177/1948.

Flamura Prahovei, ziar al Comitetului Regional P.M.R. Prahova [The flag of Prahova County, newspaper of the Communist Party Regional Committee of Prahova], no. 143/1951, 153/1951, 796/1954, 2359/1960.

Dumitru I. Învățământul preuniversitar ploieștean [Pre-university education in Prahova county], (Ploiesti: Karta-Graphic 2007).

Istoria românilor [Romanian history], vol. X, coord. D. Giurescu (Bucharest: Editura Enciclopedică, 2013).

La liquidation de l’analphabetisme dans la Republique Populaire Roumaine (Bucharest: Întreprinderea Poligrafică nr. 4, 1962).

Popescu, P. Ploiești-mileniul II. O istorie în date și imagini [Ploiesti-millennium II. A history in data and images] (Ploiesti: Ploiesti-Mileniul III., 2003).

Raport final [Final report], coord. V. Tismăneanu, D. Dobrincu, C Vasile (Bucharest: Editura Humanitas, 2007).

              Pokaż Tom 42 Nr 2 (2023)

Tom 42 Nr 2 (2023)

ISSN:
1427-7476

Data publikacji:
2024-04-03

Dział: Studia