O czasopiśmie

Czasopismo naukowe poświęcone historii najnowszej wydawane przez Instytut Pamięci Narodowej, ukazuje się od 2002 r. Jest półrocznikiem zawierającym materiały dotyczące historii XX wieku. Na jego łamach publikowane są artykuły naukowe, materiały i dokumenty, recenzje i polemiki oraz sprawozdania z konferencji naukowych. Periodyk jest skierowany do szerokiego kręgu odbiorców zawodowo i amatorsko zajmujących się badaniem przeszłości.

 

Cel i zakres tematyczny czasopisma


Celem czasopisma jest prowadzenie dyskursu naukowego i wymiana myśli naukowej w zakresie historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Deklaracja o wersji pierwotnej „Pamięci i Sprawiedliwości”


Redakcja „Pamięci i Sprawiedliwości” informuje, że wersją pierwotną (referencyjną)
czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 1427-7476).
Po ukazaniu się drukiem nowego tomu Redakcja zamieszcza na stronie internetowej
czasopisma jego spis treści. Wersja elektroniczna pisma jest umieszczana na stronie
internetowej miesiąc po ukazaniu się numeru w wersji papierowej.