Call for papers

Informacja o 45. numerze czasopisma „Pamięć i Sprawiedliwość” (termin nadsyłania artykułów: 30 listopada 2024 r.)

Tematem przewodnim 45. numeru półrocznika „Pamięć i Sprawiedliwość”, który ukaże się w pierwszej połowie 2025 r., będzie stan badań nad okupacją Polski w okresie II wojny światowej.

W związku z przypadającą w 2025 r. osiemdziesiątą rocznicą zakończenia II wojny światowej zapraszamy do zgłaszania artykułów naukowych poświęconych stanowi badań nad okupacją Polski w latach 1939–1945. Ta okrągła rocznica to dobry asumpt do zastanowienia się – z różnych perspektyw – nad obszarami wymagającymi dalszych badań źródłowych, wskazania obszarów zaniedbanych i podsumowania dotychczasowych wysiłków naukowych. Może to być również okazja do wyrażenia afirmatywnej bądź krytycznej opinii na temat wykorzystywanego dotąd w literaturze przedmiotu zasobu źródłowego, przyjętej metodologii itd. Poza oceną stanu badań nad okupacjami niemiecką i sowiecką pożądana byłaby także refleksja nad potrzebą podjęcia prac nad nową syntezą okupacji niemieckiej w Polsce w związku z upływem ponad 50 lat od opublikowania pierwszego wydania dzieła Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce Czesława Madajczyka.

Proponowane obszary tematyczne:

 • polityka narodowościowa okupantów;
 • polityka gospodarcza okupantów, w tym grabież mienia polskiego i żydowskiego, działalność urzędów powierniczych;
 • ramy prawne i warunki życia i pracy w okupowanej Polsce;
 • okupacyjna struktura administracyjna, wojskowa i policyjna;
 • formy oporu wobec okupantów, w tym funkcjonowanie Polskiego Państwa Podziemnego;
 • system terroru niemieckiego i sowieckiego (w tym straty osobowe);
 • system sądownictwa w okupowanej Polsce, z uwzględnieniem niemieckich sądów specjalnych, sądów doraźnych, sądów SS i policji;
 • likwidacja polskiej kultury (w tym straty materialne);
 • odpowiedzialność karna sprawców za zbrodnie popełnione na obywatelach polskich w czasie II wojny światowej.

Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane i zawierające nowe, oryginalne ujęcie tematu.

Publikujemy artykuły w języku polskim oraz angielskim. Limit objętości tekstów wynosi 50 tys. znaków dla artykułów i materiałów źródłowych (z bibliografią, streszczeniem i słowami kluczowymi) oraz 30 tys. znaków dla recenzji i sprawozdań.

Przysyłane artykuły muszą zawierać:

 • numer ORCID,
 • biogram,
 • bibliografię,
 • słowa kluczowe,
 • streszczenie.

Instrukcja wydawnicza oraz szczegóły dotyczące procesu recenzyjnego dostępne są na stronie https://czasopisma.ipn.gov.pl/index.php/pis/index

Redaktorami prowadzącymi numeru 45. półrocznika „Pamięć i Sprawiedliwość” są: dr Karolina Trzeskowska-Kubasik i dr Mateusz Kubicki.

Prosimy o przysyłanie tekstów na adres: redakcja.pis@ipn.gov.pl