Pokaż Tom 42 Nr 2 (2023)

Tom 42 Nr 2 (2023)

ISSN:
1427-7476

Dział: Studia

Edukacja jako narzędzie polityczne reżimu komunistycznego na Słowacji

Pamięć i Sprawiedliwość, Tom 42 Nr 2 (2023), strony: 59-78

Data publikacji: 2024-04-03

https://doi.org/10.48261/pis234204

Abstrakt

Szkoła i edukacja stanowią jedno z najważniejszych narzędzi każdego reżimu totalitarnego. Celem artykułu jest przybliżenie i wyjaśnienie procesu ideologizacji w edukacji na wszystkich poziomach szkół, tj. w edukacji przedszkolnej, szkołach narodowych (podstawowych i średnich) oraz na uniwersytetach na Słowacji w okresie komunizmu (1948–1989). W przedstawionym opracowaniu wykorzystano źródła archiwalne, ustawodawstwo z epoki, prasę, a także istniejące badania w tym zakresie (Gabzdilová 2017, 2018, 2019, 2021; Kudláčová, red., 2017, 2018, 2019, 2023; Olejník 2018; Glossová 2021, zob. Bibliografia). W artykule wykazano, że oświata znajdowała się pod kontrolą reżimu, w szczególności partii komunistycznej, i była kształtowana przez jej uchwały. Tym samym szkolnictwo stało się jednym z narzędzi szerzenia i promowania ideologii komunistycznej. W analizie zwrócono także uwagę na fakt, że omawiany okres nie był jednorodny, lecz posiadał kilka etapów, w których w niektórych przypadkach odnotowuje się silną ingerencję polityczną (okres stalinizmu, tzw. normalizacja), a w innych można zaobserwować jej ograniczenie (Praska Wiosna, lata osiemdziesiąte).


Slovak National Archives in Bratislava, Fund of the Commission of Education

Act No. 95/1948 Coll., School Act, 21 April 1948.

Act No. 150/1948 Coll., Constitutional Law, 9 May 1948.

Act No. 58/1950 Coll., Act on Higher Education, 18 May 1950.

Act No. 100/1960 Coll., Constitutional Law, 11 July 1960.

Osnovy výchovnej práce pre materské školy. Prípis povereníctva školstva a kultúry zo dňa 13. mája 1960, č. 11584/1960 (Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1960).

Pracovný program materskej školy. Výnos Povereníctva školstva a osvety zo dňa 12. augusta 1948, č. 5462 (Bratislava: Štátne nakladateľstvo, 1948).

Program výchovnej práce v jasliach a materských školách. Výnos Ministerstva zdravotníctva zo dňa 22. apríla 1966 a Ministerstva školstva a kultúry zo dňa 15. júla 1966, č. 27 730/66-I/3 (Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1966).

Protokol IX. řádneho sjezdu KSČ: v Praze 25.-29. května 1949 (Praha: ÚV KSČ, 1949).

Protokol IX. zjazdu Komunistickej strany Slovenska v Bratislave, dňa 24.-27. mája 1950 (Bratislava: Ústredný výbor KSS, 1950).

Učebné osnovy pre materské školy. Výnos Povereníctva školstva zo dňa 7. júla 1955, č. 272/1955-A-III/I (Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1955).

“Usnesení předsednictva Ústředného výboru Komunistické strany Československa O učebnicích pro národní a střední školy”, Pedagogika, 1 (1951), no. 5–6).

“Odsudzujeme činnosť Novomeského”, Učiteľské noviny, 10 May 1951.

“Poslanie a úlohy učiteľstva pri výchove novej uvedomelej socialistickej generácie”, Pravda, 8 July 1950.

Sýkora E., „Za marx-leninskú výchovu vysokoškolákov“, Pravda, 21 May 1950.

“Uznesenie Predsedníctva ÚV KSČ o roku straníckeho školenia”, Pravda, 21September 1949, p. 1.

“V duchu smerníc súdruha Gottwalda a IX. Zjazdu KSČ rozvinieme zástavu marxizmu-leninizmu”, Pravda, 29 May 1949.

“Vzdelávanie všetkých bez rozdielu”, Pravda, 23 April, 1948.

“Závodné organizácie KSS na školách do bojovej aktivity”, Učiteľské noviny, 17 April 1952.

Devátá M. et al., Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948 (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010).

Gabzdilová S., Ako sme študovali v totalite. Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku pod ideologickým diktátom Komunistickej strany Československa (1948–1953) (Prešov: Universum, 2018).

Gabzdilová S., “Miesto a úlohy materských škôl v systéme komunistickej výchovy (1948–1953)”, Studia Historica Nitriensia, 25 (2021), no. 1.

Gabzdilová S., “Nové úlohy učiteľov na Slovensku v období vrcholiaceho stalinizmu”, Studia Historica Nitriensia, 21 (2017), no. 1.

Gabzdilová S., “Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku v kontexte politiky Komunistickej strany Československa v rokoch 1948–1953” in Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945–1989, ed. B. Kudláčová (Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019).

Glossová M., Nespôsobilý na vysokoškolské štúdium (Bratislava: Ústav pamäti národa, 2021).

Hrušovský I., “Nové úlohy vysokých škôl”, Jednotná škola, 6 (1950/1951), no. 3.

Kahuda F., “Škola a veřejnost”, Nová škola, 5 (1949), no. 1–2.

Krankus M., “Školstvo a školský systém na Slovensku v rokoch 1945–1989” in Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945–1989 ed. B. Kudláčová, (Trnava: Typi universitatis Tyrnaviensis, 2019).

Kudláčová B., Faktorová A. “Ondrej Pavlík, tvorca socialistickej pedagogiky a reformátor školstva a vzdelávania po druhej svetovej vojne, in Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945–1989., ed. B. Kudláčová, (Trnava: Typi universitatis Tyrnaviensis, 2019).

Kudláčová B., “Ondrej Pavlík a obrat v pedagogike, školstve a vzdelávaní na Slovensku v 40. rokoch 20. Storočia” in Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od konca 2. svetovej vojny po obdobie normalizácie, ed. B. Kudláčová, (Trnava: Typi universitatis Tyrnaviensis, 2017).

Letz R., Slovenské dejiny, vol. VI: 1945–1992 (Bratislava: LIC, 2021).

Nečasová D., Nový socialistický člověk. Československo 1948–1956 (Brno: Host, 2018).

Olejník M. Implementácia marxisticko-leninskej ideológie vo sfére vzdelávania na Slovensku v kontexte politického vývoja v rokoch 1948–1953 (Prešov: Universum, 2018).

Pešek, J., Barnovský, M., Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 – 1953. (Bratislava: VEDA, 1997).

Slovenské školstvo v prítomnosti (Praha: Štátne nakladateľstvo, 1932).

Pedagogická encyklopédia, vol. I., ed. O. Pavlík (Bratislava: VEDA, 1984).

Socialistická základní škola pohledem pamětníků (Praha: Walters Kluwer, 2017).

Sýkora, E., “Projev ministra školství a osvěty Ernesta Sýkory v Národním zhromáždění 24. dubna 1953”, in Zákon ze dne 24. dubna 1953 o školské soustavě a vzdělávání učitelů (Praha: SPN, 1953).

“Školstvo, výchova a vzdelávanie – významný nástroj socializmu”, Jednotná škola, 22, no. 8.

Uher, J., “Kampaň proti tzv. buržoáznemu nacionalizmu” in Od diktatúry k diktatúre, ed. M. Barnovský (Bratislava: VEDA, 1995).

Wojdon J., Communist Propaganda at School (The World of the Reading Primers from the Soviet Bloc, 1949–1989 (London and New York: Routledge, 2021).

Wojdon J., Textbooks as Propaganda (Poland under Communist Rule, 1944–1989) (London and New York: Routledge, 2018).

Zounek J., Šimáně M., and Knotová D., Normální život v nenormální době (Praha: Walters Kluwer, 2017).

Zounek J., Šimáně M., and Knotová D., Socialistická základní škola pohledem pamětníků (Praha: Walters Kluwer, 2017).

Žatkuliak J., “Perzekúcie učiteľov v rokoch 1948–1989” in: Zločiny komunizmu na Slovensku 1948–1989, eds. F. Mikloško, G. Smolíková, and P. Smolík, part I, 2001.

              Pokaż Tom 42 Nr 2 (2023)

Tom 42 Nr 2 (2023)

ISSN:
1427-7476

Data publikacji:
2024-04-03

Dział: Studia